O Instytucie arrow Studia Podypl.
Studia Podyplomowe Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

Logotyp PK                                     ue

 

Studia podyplomowe

z zakresu szacowaniE nieruchomoścI

organizowane wspólnie przez

politechnikę krakowską

i

UNiWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

 

Siedziba Studiów: Politechnika Krakowska, Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, pokój nr 12

ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków


Telefon stacjonarny:    (12) 628 23 32

Telefony komórkowe:  503 744 815    ;    503 744 817

e-mail: wycenypodyplomowe@gmail.com

Dwusemestralne Studia Podyplomowe z zakresu Szacowanie Nieruchomości prowadzone są w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami i spełniają wymogi określone przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Program studiów obejmuje: wykłady i seminaria z zakresu prawa, ekonomii i techniki, rolnictwa oraz gospodarki nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wycen nieruchomości - (efekty kształcenia).

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych wyższych uczelni oraz rzeczoznawców majątkowych.

Materiały szkoleniowe opracowane przez naszych wykładowców w postaci monografii, dotyczące wycen nieruchomości (edycja Wydawnictwa Wolters Kluwer) przekazywane są naszym słuchaczom bezpłatnie:

J. Dydenko (red) – Szacowanie nieruchomości, wydanie 3,  

Osoby, które zamierzają ubiegać się o uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego muszą posiadać wykształcenie wyższe – co najmniej licencjackie.

Po ukończeniu studiów podyplomowych wymagana jest 6-cio miesięczna praktyka zawodowa, której koszt nie może przekroczyć 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Studium utrzymuje kontakty z organizatorem takich praktyk.  

Ukończenie studiów podyplomowych i odbycie praktyki upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych z zakresu Szacowanie Nieruchomości odbywają się w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, (mapka) w piątki od godziny 16.00, w soboty i niedziele od godz. 9.00, w zasadzie co dwa tygodnie (harmonogram ramowy) .

 

Rekrutacja na XXVII edycję studiów trwać będzie do 31 października 2018 r., (planowana inauguracja 9 listopad 2018 r.), decyduje kolejność zgłoszeń.

 

KOSZT Studiów:

Zaliczka 200,- zł.  + 3 200,- zł. płatne w dwóch ratach: I-sza 1600,- zł., II-ga 1.600,-

(w terminach zgodnych z warunkami umowy).

Opłaty należy wnosić na konto: Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Szacowanie Nieruchomości, Alior Bank Spółka Akcyjna nr konta: 09 2490 0005 0000 4600 1012 1826.
Na przelewie proszę podać NAZWISKO I IMIĘ osoby, za którą jest dokonywana wpłata oraz dopisek:
ed. XXVII, (wpisowe, I lub II rata).

WYMAGANE DOKUMENTY:   

                                                           

-  karta zgłoszenia
-  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
-  kserokopia dowodu osobistego, a wprzypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,  
-  1 fotografia,
-  dowód wpłaty wpisowego,
-  podpisana w dwóch egzemplarzach umowa  w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych (Umowę prosimy wydrukować dwustronnie)

 

SKŁADANIE Dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w siedzibie Studiów lub przesłać pocztą na adres:
Politechnika Krakowska, Instytut L-1, pok. 12
STUDIA PODYPLOMOWE
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków


Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej dostępny jest tutaj .