O Instytucie
Laboratorium L-18 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Laboratorium Badawcze MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
Kierownik Laboratorium: dr inż. Stanisław Kańka
Laboratorium akredytowane przez PCA - certyfikat nr AB 1251
 
 
1. Główne kierunki prac naukowo-badawczych
     Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych jest jednostką organizacyjną Instytutu Materiałów  i Konstrukcji Budowlanych (L-1), funkcjonuje w oparciu o wdrożony System Zarządzania, opisany w Księdze Jakości. W laboratorium wykonywane są zarówno badania znormalizowane będące przedmiotem akredytacji, jak i eksperymentalne nie będące przedmiotem akredytacji. Przedmiotem badań są przede wszystkim materiały, wyroby oraz elementy konstrukcji budowlanych. Laboratorium wykonuje także specjalistyczne badania doświadczalne, w zakresie prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prac naukowo-badawczych doktorskich          i habilitacyjnych np.:
  • zagadnienia nośności, odkształcalności i wzmacniania sklepień zabytkowych konstrukcji murowych, 
  • nośności i odkształcalności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości,
  • wzmacnianie konstrukcji żelbetowych za pomocą cięgien bezprzyczepnościowych.
2. Zakres działalności dydaktycznej
     Laboratorium L-18 aktywnie współuczestniczy przygotowaniu i realizowanie ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów, w ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Katedry i Zakłady. W trakcie tych zajęć wykorzystywane jest ciągle modernizowane zaplecze sprzętowe laboratorium. W ramach tej działalności prowadzone są między innymi:
- ćwiczenia laboratoryjne z zakresu badań cech mechanicznych materiałów i wyrobów budowlanych,
- ćwiczenia laboratoryjne z konstrukcji stalowych, żelbetowych i sprężonych,
- badania laboratoryjne związane z pracami dyplomowymi o charakterze doświadczalnym.
3. Zakres prac i usług oferowanych gospodarce
     Laboratorium L-18 przygotowane jest do wykonywania znormalizowanych badań technicznych materiałów i elementów konstrukcji budowanych. W ramach poddanego procesowi akredytacji przez PCA, Systemu Zarządzania opracowano blisko 30 procedur badawczych opartych na odpowiednich normach europejskich, które obejmują:
- badania właściwości mieszanki betonowej w zakresie: gęstości, konsystencji oraz zawartości powietrza,
- badania właściwości betonu w zakresie: gęstości, wytrzymałości na ściskanie i zginanie, wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz głębokość penetracji wody pod ciśnieniem,
- badania techniczne prętów stali zbrojeniowej w zakresie: statycznej próby rozciągania oraz zginania i odginania,
- badania zginanych elementów konstrukcyjnych, pozwalające scharakteryzować ścieżkę równowagi statycznej,
- badania elementów nawierzchni szynowych systemów przytwierdzeń szyny do podkładu lub wycinka nawierzchni bezpodsypkowej w zakresie: sztywności statycznej i dynamicznej przekładek podszynowych, sztywności dynamicznej sprężystych zespołów przytwierdzenia szyny, sztywności pionowej węzła przytwierdzenia, oporu podłużnego szyny względem podkładu lub wycinka nawierzchni bezpodsypkowej, siły docisku szyny do podkładu lub wycinka nawierzchni bezpodsypkowej, obciążenia cyklicznego węzła przytwierdzenia szyn, oporu na skręcanie szyny względem podkładu, obciążenia pionowego zakotwionych elementów przytwierdzenia szyny,
- badania strunobetonowych monoblokowych podkładów podszynowych w zakresie: rysoodporności części podszynowej przy obciążaniu statycznym, rysoodporności części środkowej podkładu przy obciążaniu statycznym w pozycji normalnej i odwróconej, oraz rysoodporności części podszynowej podkładu przy obciążaniu dynamicznym i zmęczeniowym,
     Ponadto laboratorium podejmuje się wykonawstwa wielu innych znormalizowanych lub nietypowych badań ma podstawie uzgodnień z Zleceniodawcą np.:
- badania cech fizycznych i mechanicznych kamienia naturalnego w zakresie:
    •  gęstości,
    • nasiąkliwości,
    • odporności na działanie mrozu,
    • wytrzymałości na ściskanie,
    • zginanie, ścieralności,
    • wyłamania kołka,
- badania cech fizycznych i mechanicznych drobnowymiarowych elementów betonowych takich jak:
   • kostka brukowa,
   • elementy ścienne,
   • kanalizacyjne itp.

4. Regulaminy i certyfikaty