O Instytucie
Zakład L-17 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
ZAKŁAD BUDOWNICTWA i FIZYKI BUDOWLI
Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Tomasz KISILEWICZ, Prof. PK

STRONA ZAKŁADU

 

 

1. Główne kierunki prac naukowo-badawczych oraz najważniejsze osiągnięcia

Działalność Zakładu w ostatnim dziesięcioleciu była związana głównie z pracami teoretyczno-eksperymentalnymi z zakresu budownictwa ogólnego i użyteczności publicznej, budownictwa przemysłowego oraz fizyki budowli. Prace teoretyczne z zakresu budownictwa ogólnego i użyteczności publicznej dotyczą następujących zagadnień: rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne nowoczesnych ciepłochronnych dachów i stropodachów, nowe rozwiązania detali i szczegółów ścian zewnętrznych budynków, izolacje przeciwwilgociowe w budynkach nowowznoszonych oraz budynkach istniejących i rewaloryzowanych, bezpieczeństwo i metody wzmacniania konstrukcji budynków wielkopłytowych, renowacja i rewitalizacja budynków i obiektów zabytkowych, ochrona przeciwpożarowa budynków i konstrukcji.

Badania eksperymentalne dotyczyły: weryfikacji stanu granicznego nośności i użytkowalności belek z drewna klejonego, dźwigarów z drewna klejonego wzmacnianych taśmami z włókna węglowego, stanu granicznego nośności prefabrykowanych elementów ściennych, o szkielecie stalowym i drewnianym, dla systemowego budownictwa szkieletowego.

Prace teoretyczno-eksperymentalne z zakresu budownictwa przemysłowego obejmują: zagadnienia mechaniki konstrukcji zespolonych; modele analityczne pracy konstrukcji zespolonych 2D typu beton-beton, modele MES pracy stropowych płyt zespolonych betonowanych na blachach fałdowych, modelowanie procesów karbonatyzacji betonu za pomocą MES (praca doktorska w toku). Badania eksperymentalne weryfikujące powyższe modele teoretyczne obejmowały: wieloletnie badania reologiczne (skurcz i pełzanie) oraz badania wytrzymałościowe ściskanych dwukierunkowo elementów zespolonych, powstałych w procesie wzmacniania konstrukcji powierzchniowych (elementy o przekroju niejednorodnym symetrycznie i niesymetrycznie); badania krótko- i długotrwałe stropowych płyt zespolonych betonowanych na belkach fałdowych; badania krótko- i długotrwałe teowych elementów zespolonych typu stal-beton.

Realizacja wymienionych prac badawczych zaowocowała między innymi jedną habilitacją i wypromowaniem 2 doktorów (kolejne 2 doktoraty są realizowane) oraz około 250 publikacjami. W zakresie fizyki budowli przedmiotem badań są zagadnienia oszczędności energii oraz biernego pozyskiwania energii słonecznej. Prace z tego zakresu dotyczą zarówno ogólnych rozwiązań projektowych tzw. architektury słonecznej, jak np. orientacji i wielkości okien w zależności od pojemności cieplnej budynku i izolacyjności termicznej powłoki, a także szczegółowych rozwiązań węzłów konstrukcyjnych czy doboru materiałów. Zagadnienia tego rodzaju są analizowane na podstawie symulacji komputerowych. Obecnie trwają także pomiary eksperymentalne izolacji transparentnej.

do góry

    2. Zakres działalności dydaktycznej

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne na wszystkich specjalnościach (obecnie 15 specjalności) kierunków: budownictwo, transport, zarządzanie i marketing oraz informatyka (kier. międzywydziałowy).

Ponadto są prowadzone zajęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska. Zajęcia dotyczą przedmiotów kursowych oraz wybieralnych prowadzonych na: jednolitych studiach magisterskich, dziennych i zaocznych studiach inżynierskich, zaocznych uzupełniających studiach magisterskich oraz w czterech (obecnie dwóch) Niestacjonarnych Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych.

Zakład prowadzi 15 przedmiotów kursowych: Budownictwo Lądowe, Budownictwo Ogólne, Budownictwo Przemysłowe, Ekologia i Ochrona Środowiska, Eksploatacja i Modernizacja Budynków, Fizyka Budowli, Fizyka Budowli i Budownictwo Energooszczędne, Instalacje Budowlane, Instalacje Budowlane i Sieci Miejskie, Elementy Projektowania Architektonicznego, Konstrukcje Drewniane, Konstrukcje Murowe, Podstawy Budownictwa, Rysunek Techniczny, Urbanistyka i Architektura.

W grupie przedmiotów wybieralnych są corocznie wybierane wszystkie oferowane przez Zakład przedmioty: Budownictwo Energooszczędne, Konstrukcje Budownictwa Ogólnego, Konstrukcje Drewniane, Naprawa i Wzmacnianie Konstrukcji Betonowych, Systemy i Metody Budownictwa Jednorodzinnego. Zakład w każdym roku prowadzi ponad 100 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Pracownicy dydaktyczni Zakładu są a utorami 20 podręczników, skryptów oraz rozdziałów w poradnikach dla inżynierów.

do góry

    3. Zakres prac i usług oferowanych gospodarce

Zakład jest przygotowany do realizacji opracowań technicznych i naukowo technicznych w zakresie kompleksowego badania obiektów budownictwa ogólnego, użyteczności publicznej i przemysłowego.

Oferta obejmuje: diagnostykę stanu technicznego i ocenę bezpieczeństwa konstrukcji budynków w tym budynków wielkopłytowych, zbiorników żelbetowych na ciecze, kominów przemysłowych, fundamentów pod maszyny; projekty naprawy i wzmocnienia konstrukcji, zwiększenie nośności lub przywrócenie nośności pierwotnej; diagnostykę i ocenę trwałości: stolarki, posadzek, podłóg, tynków, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych; diagnostykę i projektowanie ciepłochronnych dachów i stropodachów budynków ogrzewanych, wentylowanych fasad i elewacji z kamienia naturalnego, projektowania i weryfikacji rozwiązań lekkiej obudowy ścian i dachów; ocenę odporności ogniowej elementów i układów konstrukcyjnych. Zakład ma również możliwości wykonywania prac doświadczalnych w zakresie badania nośności elementów konstrukcyjnych prętowych oraz elementów tarczowych ściskanych dwukierunkowo przy zmiennym stosunku naprężeń (Katedra dysponuje prasą do dwukierunkowego ściskania ze szczotkami typu Hilsdorfa).

Ponadto Zakład jest przygotowany do wykonywania analiz i opinii technicznych związanych z: energooszczędnymi rozwiązaniami archi tektonicznymi, akustyką wnętrz i przegród budowlanych, oceną izolacyjności termicznej projektowanych i istniejących przegród budowlanych, identyf ikacją tzw. mostków termicznych, określaniem przyczyn występowania zawilgoceń i pleśnienia przegród budowlanych, a także z audytingiem energetycznym i termomodernizacją.

Zakład posiada nowoczesną komorę klimatyczną, w której są prowadzone pomiary izolacyjności termicznej elementów budynku w pełnej skali (np. stolarka okienna, w tym okna połaciowe, lekkie przegrody zewnętrzne).

do góry

 

4. Studia podyplomowe prowadzone w ramach Zakładu

 

Szczegóły studiów podyplomowych prowadzonych przez Zakład L-17 - kliknij tutaj 

 

do góry