O Instytucie
Katedra L-16 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
KATEDRA BUDOWY MOSTÓW I TUNELI (L-16)
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK

STRONA KATEDRY

 

1. Główne kierunki prac naukowo badawczych oraz najważniejsze osiągnięcia

Działalność naukowo-badawcza Katedry Budowy Mostów i Tuneli obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z szeroko rozumianymi o biektami mostowymi, a także z konstrukcjami betonowymi, metalowymi i drewnianymi. W szczególności Katedra prowadzi studia i badania dotyczące: wpływu procesów długotrwałych (skurcz, pełzanie betonu, oddziaływanie termiczne) na obiekty inżynierskie i budownictwa ogólnego, zagadnień zmęczeniowych w elementach z betonu zbrojonego, nośności styków w elementach zespolonych typu beton-stal i beton-beton, zastosowania włókien stalowych w aspekcie poprawy rysoodporności i ciągliwości elementów żelbetowych, sprężania betonowych i stalowych konstrukcji mostowych.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje również mechanikę zespolonych konstrukcji mostowych typu beton-beton, stal-beton, mechanikę elementów stalowo-betonowych, zagadnienia trwałości obiektów mostowych, wzmacnianie obiektów mostowych, nośność zespolenia w elementach typu stal-beton i beton-beton, zarysowanie żelbetowych belek mostowych, stany graniczne użytkowalności mostów zespolonych typu stal-beton i beton-beton, technologię betonów wysokowartościowych dla mostownictwa, estetykę obiektów mostowych. Realizacja wymienionych prac naukowo-badawczych zaowocowała między innymi wypromowaniem 5 doktorów, wydaniem 17 książek, podręczników i monografii oraz ogłoszeniem ok. 190 publikacji.

do góry

2. Zakres działalności dydaktycznej

Zakres działalności dydaktycznej merytorycznie obejmuje tematykę związaną z: projektowaniem, technologią realizacji, eksploatacji i utrzymania obiektów inżynierskich, takich jak: mosty i tunele.

W ramach zakresu zajęć wydzielono, jako odrębne przedmioty poszczególne typy mostów, a także zagadnienia architektonicznego kształtowania, posadowienia konstrukcji oraz wpływu zastosowania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych.

Zakres nauczania w największym skrócie, obejmuje mosty drewniane, betonowe, stalowe i zespolone, tunele płytkie i głębokie o różnorodnych formach konstrukcyjnych. W ramach przybliżania studentom współczesnych narzędzi inżynierskich prowadzone są ćwiczenia praktyczne używania w pracach projektowych programów komputerowych.

Zakres działalności dydaktycznej rozumianej jako formy działań dydaktycznych obejmuje: wykłady, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia laboratoryjne (AutoCAD), seminaria dyplomowe, wycieczki na ciekawe obiekty inżynierskie, nadzór praktyk budowlanych i studenckich kół zainteresowań, prowadzenie prac dyplomowych oraz egzaminów magisterskich. Zajęcia prowadzone są zarówno na studiach dziennych inżynierskich i magisterskich, jak i wieczorowych inżynierskich i magisterskich uzupełniających.

do góry

    3. Zakres prac i usług oferowanych gospodarce

Obszarem zainteresowania i aktywności Katedry jest szeroko pojęta problematyka związana z budowlami komunikacyjnymi, tzn.: obiekta mi mostowymi (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), obiektami podziemnymi (tunele drogowe i kolejowe, garaże i parkingi, przejścia dla pieszych), obiektami inżynierskimi (ściany oporowe) oraz obiektami przemysłowymi (mosty i estakady technologiczne, suwnice).

W odniesieniu do wymienionych obiektów Katedra wykonuje opinie, ekspertyzy, projekty i inne opracowania, podejmując działania w za kresie: diagnostyki, badań materiałów, elementów i konstrukcji, badań odbiorczych obiektów (w tym obciążeń próbnych), pełnienia nadzorów naukowych i autorskich nad realizacją inwestycji, przeglądów okresowych i specjalnych, weryfikacji projektów, oceny stanu technicznego budowli, analizy i oceny stanów awaryjnych, wykonywania projektów koncepcyjnych i wykonawczych napraw, wzmocnień i remontów oraz projektowania betonów (w szczególności wysokowartościowych BWW).