O Instytucie
Katedra L-11 Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (L-11)
Kierownik Katedry: dr hab. inż. Izabela HAGER prof. PK

STRONA KATEDRY

1. Główne kierunki prac naukowo-badawczych oraz najważniejsze osiągnięcia

  Prace naukowo-badawcze Katedry związane są przede wszystkim z zagadnieniami trwałości mineralnych materiałów budowlanych, a zwłaszcza tworzyw na spoiwach cementowych, w tym tzw. tworzyw nowej generacji oraz czerwonej ceramiki budowlanej oraz optymalnym kształtowaniem właściwości betonów zwykłych i betonów nowej generacji. Zainteresowania zespołu skupiają się na problemach chemicznych i fizycznych podstaw destrukcji tych materiałów oraz metodach pomiarów właściwości mogących stanowić podstawę do prognozowania ich trwałości w różnych warunkach oddziaływań zewnętrznych. Ponadto dotyczą betonów samozagęszczalnych oraz lekkich betonów konst rukcyjnych zwykłej i wysokiej wytrzymałości.
  Badania prowadzone w ostatnim dziesięcioleciu dotyczą mechanizmów i oceny skutków różnych rodzajów korozji tworzyw cementowych spowodowanej czynnikami chemicznymi, ich destrukcji w warunkach oddziaływania wysokiej temperatury, a w ostatnim czasie także ich biodegradacji. Przedmiotem prowadzonych badań jest także trwałość modyfikowanych polimerami powłok mineralnych zabezpiecza jących tworzywa cementowe przed karbonatyzacją. Istotnym elementem prowadzonych w ostatnim dziesięcioleciu badań jest ocena możliwości podwyższania trwałości mineralnych materiałów budowlanych, między innymi na drodze ich hydrofobizacji.
  W ostatnim czasie uwaga zespołu skupia się na problematyce wpływu dodatków mineralnych na właściwości tworzyw cementowych, w tym ich trwałość. W Katedrze prowadzone są także obszerne badania dotyczące cech mineralnych materiałów kapilarno-porowatych opisujących ich zdolność do transportu mediów ciekłych lub gazowych. Badania dotyczą więc przepuszczalności tych materiałów dla wody i gazów. W obszarze zainteresowań zespołu znajdują się także metody, w tym także chemiczne, uszczelniania struktury mineralnych materiałów budowlanych. Prowadzone badania betonów i materiałów składowych uwzględniają rozwój nowoczesnych metod pomiarowych oraz systemy sterowania jakością w realizacjach konstrukcji z betonu.
  W planach Katedry na najbliższe lata przewiduje się kontynuację wymienionych wyżej kierunków badań oraz zintensyfikowanie badań związanych z technologią i właściwościami tzw. betonów z proszków reaktywnych (Reactive Powder Concretes) oraz betonów z matrycą ze spoiw mineralnych trójskładnikowych o podwyższonej odporności na korozję. W polu zainteresowań katedry znajdują się także tzw. materiały inteligentne.
  Osiągnięciem zespołu jest opracowanie metodyki projektowania lekkich betonów wysokiej wytrzymałości i betonów samozageszczalnych. Organizację systemów kontroli jakości betonów i jej praktyczne zastosowanie uwzględniono w procesie realizacji takich kompleksów, jak: Zespół budynków PHILIP MORRIS (ok. 150 tys. m3 betonu), Zapora w Domaniowie, Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II (ok. 120 tys. m3 betonu), wiadukty i estakady realizowane w Krakowie, Zespół Obiektów realizowanych przez STRABAG w ramach Nowego Miasta.


2. Zakres działalności dydaktycznej

  Od wielu lat Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne zarówno na rodzimym wydziale, jak i na Wydziale Inżynierii Środowiska. Prowadzone zajęcia dotyczą przedmiotów kursowych oraz wybieralnych prowadzonych na jednolitych studiach magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I stopnia oraz na niestacjonarnych studiach magisterskich II stopnia. Większość przedmiotów prowadzonych jest dla studentów kierunku Budownictwo, jednakże działalność dydaktyczna Katedry dotyczy także kierunku Transport.
  Do roku akademickiego. 2003 prowadzono też zajęcia dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing. Podstawowymi przedmiotami kursowymi prowadzonymi przez Katedrę są: Chemia Budowlana, Nauka o Materiałach, Materiały Budowlane, Technologia Betonu, Technologia Prefabrykacji, Betony Wysokiej Wytrzymałości oraz Podstawy Budownictwa. W grupie przedmiotów wybieralnych ciągłym zainteresowaniem studentów cieszą się przedmioty: Ochrona Budowli przed Korozją, Betony Specjalne i Specjalne Techniki Betonowania, Wybrane Zagadnienia z Materiałów Budowlanych, Kontrola Jakości i Wprowadzanie Systemów ISO w Budownictwie, Materiałowo-strukturalne Kształtowanie Właściwości Betonów oraz Nowoczesne Technologie Realizacji Konstrukcji z Betonu. Rokrocznie w Katedrze realizowanych jest średnio około piętnastu prac dyplomowych magisterskich lub inżynierskich. W ostatnim czasie w Katedrze prowadzone były także prace dyplomowe studentów zagranicznych odbywających staże w ramach programu Sokrates.
  Pracownicy dydaktyczni Katedry są autorami licznych podręczników i innych opracowań dydaktycznych, które wymienione zostały w dalszym ciągu. Pracownicy Katedry biorą ponadto aktywny udział w pracach krajowego środowiska na rzecz doskonalenia programów studiów w zakresie przedmiotów materiałoznawczych.3. Zakres prac i usług oferowanych gospodarce

  Katedra przygotowana jest do podejmowania się realizacji opracowań technicznych i naukowo-technicznych z zakresu nowych materiałów i rozwiązań technologiczno-materiałowych w szeroko pojętym budownictwie, badań diagnostycznych materiałów, projektowania składu różnych rodzajów betonów, w tym dla ich specjalistycznych zastosowań w konstrukcjach, badań w ramach kontroli jakości materiałów w trakcie realizacji obiektów, badań i oceny właściwości materiałów i wyrobów budowlanych, badań materiałów składowych betonu, projektowania optymalnego składu betonów zwykłych i lekkich wysokiej wytrzymałości, projektowania betonów samozageszczalnych i specjalnego przeznaczenia (drogowe, hydrotechniczne, odporne na ścieranie, ciężkie, architektoniczne itp.), oceny agresywności środowiska, stopnia i przyczyn destrukcji materiałów w istniejących obiektach, opracowań sposobów antykorozyjnych zabezpieczeń materiałów w obiektach oraz niszczących i nieniszczących badań materiałów w konstrukcjach. Katedra prowadzi również badania normowe kamienia budowlanego, elementów i prefabrykatów drobnowymiarowych (kostka brukowa, płyty brukowe, krawężniki drogowe, obrzeża trawnikowe, płyty ściekowe, pustaki itp.) oraz badania betonu w konstrukcjach wraz z technologią napraw i zabezpieczeń.