O Instytucie arrow Historia
Historia Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

  Początek historii Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych sięga 1964 r., kiedy został powołany do życia Instytut Budownictwa (zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.III.1964 r., Dz.U. MSzW nr 3/64, popz.10-15). Instytut powstał w wyniku inicjatywy i przedsięwzięć organizacyjnych wieloletniego rektora Politechniki Krakowskiej prof. dra inż., Bronisława Kopycińskiego, dr hc. PK. W roku 1966 Instytut Budownictwa otrzymał w użytkowanie nowy gmach, z halą laboratoryjną, stanowiący jego stałą siedzibę. Warunki lokalowe pozwoliły na rozwinięcie w pełnym zakresie statutowych i regulaminowych zadań w trzech podstawowych kierunkach: naukowo-badawczym, dydaktyczno-wychowawczym i współpracy z jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej. Instytut w początkowym okresie opierał swą działalność na potencjale naukowo-badawczym i środkach Katedry Konstrukcji Betonowych Wydziału Budownictwa Lądowego; stopniowo zasięg tej działalności rozszerzał się, obejmując kolejne katedry wydziału, co spowodowało duży wzrost efektywności wszystkich kierunków prac Instytutu.

W latach 1964-1970 Instytut działał na prawach Wydziału Politechniki Krakowskiej, a w 1970 roku, w wyniku wprowadzenia struktury instytutowej w Politechnice Krakowskiej, został przekształcony na Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej. W skład Instytutu zostały włączone: Instytut Budownictwa, Katedra Konstrukcji Betonowych, Katedra Konstrukcji Metalowych i część Katedry Budownictwa Ogólnego obejmująca materiały budowlane i budownictwo przemysłowe.  W początkowych latach działalność IMiKB opierała się na strukturze bez-zakładowej. Zespoły były powoływane doraźnie do wykonywania poszczególnych zadań. Dopiero w lutym 1974 r. utworzono pięć specjalistycznych Zakładów:

Zakład Konstrukcji Metalowych (kier. prof. dr inż. Janusz Murzewski),

Zakład Konstrukcji Żelbetowych (kier. prof. dr hab. inż. Krzysztof Piwowarski do 31.08.1981 r., doc. dr inż. Jerzy Ruppert do 31.08.1982, prof. dr hab. inż. Władysław Ziobroń do 31.08.1998, dr hab. inż. Zbigniew Janowski, prof. PK od 01.09.1998 r).

Zakład Konstrukcji Sprężonych (kier. prof. dr hab. inż. Sylwester Oleszkiewicz do 31.01.1974 r., prof. dr hab. inż. Władysław Ziobroń do 31.08.1975 r., doc. dr inż. Zbigniew Parzniewski do 30.09.1994 r., prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch do 31.09.2004 r., dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK od 01.10.2004 r, dr inż. Rafał Szydłowski od 1.09.2013r).

• Zakład Technologii Betonu (kier. prof. dr hab. Bronisław Kopyciński do 31.08.1978 r., prof. dr inż. Władysław Muszyński do 31.12.1990 r., dr hab. inż. Janusz Mierzwa, prof. PK od 01.01.1991 r).

• Zakład Materiałów Budowlanych (kier. prof. dr inż. Władysław Muszyński do 31.08.1975 r., prof. dr hab. inż. Zygmunt Jamroży do 31.08.1989., prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński od 01.09.1989 r).

W okresie od 1974 r. do 1982 r. struktura organizacyjna IMiKB była stabilna. Dopiero od 01.11.1982 r. Instytut został poszerzony o Zakład Budowy Mostów i Tuneli, który przeniesiono z Instytutu Dróg, Kolei i Mostów – kierownictwo Zakładu w nowych warunkach organizacyjnych objął prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga.

Kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej IMiKB nastąpiły od 01.09.1988 r. w wyniku podziału Zakładu Konstrukcji Metalowych na Zakład Teorii Niezawodności i Podstaw Konstrukcji Metalowych (kier. prof. dr inż. Janusz Murzewski do 31.08.1998 r., dr hab. inż. Marian Gwóźdź od 01.09.1998 r. do 30.09.2003 r) oraz Zakład Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa (kier. prof. dr hab. inż. Zbigniew Mendera do 31.08.2003 r).

Uchwałą Rady Wydziału z 27.11.1991 r. został utworzony w Instytucie nowy (ósmy) Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego. Powstał on poprzez włączenie pracowników naukowych Zakładu Budownictwa Ogólnego i Zespołu Fizyki Budowli Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa oraz Zespołu Budownictwa Przemysłowego w Zakładzie Konstrukcji Żelbetowych, a także Zespołu Metod Projektowania i Optymalizacji IMiKB. Kierownikiem tego Zakładu został prof. dr hab. inż. Antoni Stachowicz, a od 01. 10. 2006 r. jest dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK.

W 2003 r. Zakład Teorii Niezawodności i Podstaw Konstrukcji Metalowych i Zakład Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa zostały ponownie połączone w Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności, którego kierownikiem od 01.09.2017 r. był dr hab. inż. Marian Gwóżdź.

W roku 2006 na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dn. 18.01.2006 zostało powołane do życia Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, którego kierownikiem został dr inż. Maciej Suchodoła, a od 2008 funkcję tę pełni dr inż. Stanisław Kańka.

W 2007 r. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli i Zakład Technologii Betonu zostały połączone w Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli, której kierownikiem od 01.09.2007 r do grudnia 2016 był prof. zw. dr hab. inż. Jacek Śliwiński. Od grudnia 2016 Katedrą kieruje dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, a we wrześniu 2017 Katedra zmieniła nazwę na Katedrę Inżynierii Materiałów Budowlanych.

W 2008 roku Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności przekształcił się w Katedrę Konstrukcji Metalowych, której kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź.

Zgodnie ze statutem Uczelni, w zależności od aktualnego statusu kadry naukowo-dydaktycznej, niektóre Zakłady były przekształcone w Katedry (po spełnieniu warunku zatrudnienia na pełnym etacie, co najmniej jednego profesora) lub odwrotnie - Katedry na Zakłady.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Budownictwa, a następnie Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, był prof. dr inż. Bronisław Kopyciński, dr hc. PK (od 11.03.1964 do 31.08.1973 r). Kolejnymi dyrektorami byli:

prof. zw. dr inż. Janusz Murzewski – od 01.09.1973 r. do 30.11.1973 r.

doc. dr inż. Zbigniew Parzniewski – od 01.12.1973 r. do 31.08.1975 r.

prof. zw. dr inż. Władysław Muszyński – od 01.09.1975 r. do 14.09.1976 r.

doc. dr inż. Zbigniew Parzniewski – od 15.09.1976 r. do 31.11.1977 r.

prof. zw. dr inż. Władysław Muszyński – od 01.12.1977 r. do 31.09.1982 r.

doc. dr inż. Zbigniew Parzniewski – od 01.10.1982 r. do 31.01.1992 r.

prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga – od 01.02.1992 r. do 31.08.1996 r.

prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch – od 01.09.1996 r. do 31.08.2003 r.

prof. dr hab. inż. Antoni Stachowicz – od 01.09.2003 r. do 31.08.2006 r.

dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK – od 01.09.2006 r. do 01.10.2013 r.

prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński – od 01.10.2013 r. do 31.08.2017 r.

dr hab. inż. Wit Derkowski – od 1.09.2017 r., do chwili obecnej.