O Instytucie
O Instytucie Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

  

Działalność Instytutu

   Działalność Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych jest związana głównie z badaniami eksperymentalnymi materiałów budowlanych i elementów konstrukcji (często w skali naturalnej), weryfikującymi ich właściwości i modele obliczeniowe, stanowiące niezbędny element postępu technicznego i technologicznego. Laboratoria chemii budowlanej, materiałów budowlanych i technologii betonu, komora klimatyczna oraz hala do badań wytrzymałościowych (wyposażona m. in. w stanowisko do badania konstrukcji wraz z systemem badawczym ISTS i elektroniczną aparaturą pomiarową, prasę do dwukierunkowego ściskania z kompletem szczotek typu Hilsdorfa, nowoczesne maszyny wytrzymałościowe ZWICK) umożliwiają prowadzenie prac naukowo-badawczych w ramach badań własnych, działalności statutowej, grantów oraz prac badawczych na rzecz przemysłu.

Prace naukowo-badawcze prowadzone przez poszczególne jednostki Instytutu w ramach badań własnych, działalności statutowej, grantów oraz prac badawczych na rzecz przemysłu obejmują szerokie spektrum zagadnień z dyscypliny Budownictwo:

·    Materiały i wyroby budowlane, w tym technologia betonu, chemia  materiałów, modyfikacja  właściwości, zagadnienia technologiczne, projektowanie właściwości oraz

    trwałość i jej uwarunkowania.

·    Badania doświadczalne, projektowanie elementów i konstrukcji budowlanych oraz inżynierskich: żelbetowych i sprężonych, metalowych, murowych i drewnianych, a także

    konstrukcji zespolonych,

·   Analiza numeryczna konstrukcji budowlanych i inżynierskich w zakresie odkształcalności i nośności wraz z uwzględnieniem wpływów środowiskowych i oddziaływań

   chemo-mechanicznych,

·    Analiza konstrukcji budowlanych (metalowych, z betonu, murowych, drewnianych) w warunkach pożarowych.

·    Zagadnienia diagnostyki oraz nowoczesnych metod napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych i inżynierskich,

· Budownictwo energooszczędne i proekologiczne: badania teoretyczne i doświadczalne w zakresie projektowania i wykonywania budynków i przegród o niskim zapotrzebowaniu na energię i niskoenergetycznych budynków inteligentnych.

Instytut prowadzi trzy Wydziałowe Komisje ds. Przewodów Doktorskich w zakresie:

·        Konstrukcji betonowych, drewnianych i murowych

·        Konstrukcji metalowych i niezawodności konstrukcji

·        Materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego i fizyki budowli

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i dokumentach wewnętrznych PCA, co stanowiło podstawę wydania w marcu 2011 roku Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1251 przez Polskie Centrum Akredytacji. W Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych prowadzi się badania związane z działalnością naukowo-badawczą oraz dydaktyczną wszystkich jednostek Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz współpracą z przemysłem i wykonawstwem budowlanym.

 Katedry i Zakłady Instytutu prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Lądowej na dwóch kierunkach Budownictwo oraz Transport, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a od roku akad. 2012/2013 roku także na międzywydziałowym kierunku Gospodarka przestrzenna.

Instytut posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dydaktyczne: 1) materiałów budowlanych, 2) technologii betonu, 3) chemii budowlanej, 4) konstrukcji budowlanych, 5) fizyki budowli 6) akustyki budowlanej i architektonicznej, 7) dwa laboratoria komputerowe.

   Oferta współpracy z gospodarką obejmuje szeroko pojętą problematykę związaną z obiektami budownictwa ogólnego i przemysłowego, użyteczności publicznej oraz budowlami komunikacyjnymi, która jest przedmiotem działalności naukowo-badawczej i technicznej pracowników Instytutu. Wykonywanie prac specjalistycznych dla przemysłu umożliwiają także: aparatura do badań „in situ”, laboratoria oraz hala do badań wytrzymałościowych. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Oferta dla gospodarki” oraz na stronach poszczególnych Katedr i Zakładów.

historia Instytutu

   Początek historii Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych sięga 1964 r., kiedy został powołany do życia Instytut Budownictwa (zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.III.1964 r., Dz.U. MSzW nr 3/64, popz.10-15). Instytut powstał w wyniku inicjatywy i przedsięwzięć organizacyjnych wieloletniego rektora Politechniki Krakowskiej prof. dra inż., Bronisława Kopycińskiego, dr hc. PK. W roku 1966 Instytut Budownictwa otrzymał w użytkowanie nowy gmach, z halą laboratoryjną, stanowiący jego stałą siedzibę. Warunki lokalowe pozwoliły na rozwinięcie w pełnym zakresie statutowych i regulaminowych zadań w trzech podstawowych kierunkach: naukowo-badawczym, dydaktyczno-wychowawczym i współpracy z jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej. Instytut w początkowym okresie opierał swą działalność na potencjale naukowo-badawczym i środkach Katedry Konstrukcji Betonowych Wydziału Budownictwa Lądowego; stopniowo zasięg tej działalności rozszerzał się, obejmując kolejne katedry wydziału, co spowodowało duży wzrost efektywności wszystkich kierunków prac Instytutu.

  W latach 1964-1970 Instytut działał na prawach Wydziału Politechniki Krakowskiej, a w 1970 roku, w wyniku wprowadzenia struktury instytutowej w Politechnice Krakowskiej, został przekształcony na Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej. W skład Instytutu zostały włączone: Instytut Budownictwa, Katedra Konstrukcji Betonowych, Katedra Konstrukcji Metalowych i część Katedry Budownictwa Ogólnego obejmująca materiały budowlane i budownictwo przemysłowe.

  W początkowych latach działalność IMiKB opierała się na strukturze bez-zakładowej. Zespoły były powoływane doraźnie do wykonywania poszczególnych zadań. Dopiero w lutym 1974 r. utworzono pięć specjalistycznych Zakładów:

• Zakład Konstrukcji Metalowych (kier. prof. dr inż. Janusz Murzewski),

Zakład Konstrukcji Żelbetowych (kier. prof. dr hab. inż. Krzysztof Piwowarski do 31.08.1981 r., doc. dr inż. Jerzy Ruppert do 31.08.1982, prof. dr hab. inż. Władysław Ziobroń do 31.08.1998, dr hab. inż. Zbigniew Janowski, prof. PK od 01.09.1998 r).

Zakład Konstrukcji Sprężonych (kier. prof. dr hab. inż. Sylwester Oleszkiewicz do 31.01.1974 r., prof. dr hab. inż. Władysław Ziobroń do 31.08.1975 r., doc. dr inż. Zbigniew Parzniewski do 30.09.1994 r., prof. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch do 31.09.2004 r., dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK od 01.10.2004 r, dr inż. Rafał Szydłowski od 1.09.2013r).

• Zakład Technologii Betonu (kier. prof. dr hab. Bronisław Kopyciński do 31.08.1978 r., prof. dr inż. Władysław Muszyński do 31.12.1990 r., dr hab. inż. Janusz Mierzwa, prof. PK od 01.01.1991 r).

Zakład Materiałów Budowlanych (kier. prof. dr inż. Władysław Muszyński do 31.08.1975 r., prof. dr hab. inż. Zygmunt Jamroży do 31.08.1989., prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński od 01.09.1989 r).

    W okresie od 1974 r. do 1982 r. struktura organizacyjna IMiKB była stabilna. Dopiero od 01.11.1982 r. Instytut został poszerzony o Zakład Budowy Mostów i Tuneli, który przeniesiono z Instytutu Dróg, Kolei i Mostów – kierownictwo Zakładu w nowych warunkach organizacyjnych objął prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga.

  Kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej IMiKB nastąpiły od 01.09.1988 r. w wyniku podziału Zakładu Konstrukcji Metalowych na Zakład Teorii Niezawodności i Podstaw Konstrukcji Metalowych (kier. prof. dr inż. Janusz Murzewski do 31.08.1998 r., dr hab. inż. Marian Gwóźdź od 01.09.1998 r. do 30.09.2003 r) oraz Zakład Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa (kier. prof. dr hab. inż. Zbigniew Mendera do 31.08.2003 r).

   Uchwałą Rady Wydziału z 27.11.1991 r. został utworzony w Instytucie nowy (ósmy) Zakład Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego. Powstał on poprzez włączenie pracowników naukowych Zakładu Budownictwa Ogólnego i Zespołu Fizyki Budowli Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa oraz Zespołu Budownictwa Przemysłowego w Zakładzie Konstrukcji Żelbetowych, a także Zespołu Metod Projektowania i Optymalizacji IMiKB. Kierownikiem tego Zakładu został prof. dr hab. inż. Antoni Stachowicz, a od 01. 10. 2006 r. jest dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK.

  W 2003 r. Zakład Teorii Niezawodności i Podstaw Konstrukcji Metalowych i Zakład Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa zostały ponownie połączone w Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności, którego kierownikiem od 01.10.2003 r. jest dr hab. inż. Marian Gwóźdź, prof. PK.

  W roku 2006 na podstawie uchwały Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dn. 18.01.2006 zostało powołane do życia Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, którego kierownikiem został dr inż. Maciej Suchodoła, a od 2008 funkcję tę pełni dr inż. Stanisław Kańka.

  W 2007 r. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli  i Zakład Technologii Betonu zostały połączone w Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli, której kierownikiem od 01.09.2007 r. jest prof. zw. dr hab. inż. Jacek Śliwiński.

  W 2008 roku Zakład Konstrukcji Metalowych i Teorii Niezawodności przekształcił się w Katedrę Konstrukcji Metalowych, której kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź.

   Zgodnie ze statutem Uczelni, w zależności od aktualnego statusu kadry naukowo-dydaktycznej, niektóre Zakłady były przekształcone w Katedry (po spełnieniu warunku zatrudnienia na pełnym etacie, co najmniej jednego profesora) lub odwrotnie - Katedry na Zakłady.

    Pierwszym dyrektorem Instytutu Budownictwa, a następnie Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, był prof. dr inż. Bronisław Kopyciński, dr hc. PK (od 11.03.1964 do 31.08.1973 r). Kolejnymi dyrektorami byli:

prof. zw. dr inż. Janusz Murzewski – od 01.09.1973 r. do 30.11.1973 r.

doc. dr inż. Zbigniew Parzniewski – od 01.12.1973 r. do 31.08.1975 r.

prof. zw. dr inż. Władysław Muszyński – od 01.09.1975 r. do 14.09.1976 r.

doc. dr inż. Zbigniew Parzniewski – od 15.09.1976 r. do 31.11.1977 r.

prof. zw. dr inż. Władysław Muszyński – od 01.12.1977 r. do 31.09.1982 r.

doc. dr inż. Zbigniew Parzniewski – od 01.10.1982 r. do 31.01.1992 r.

prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga – od 01.02.1992 r. do 31.08.1996 r.

prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Dyduch – od 01.09.1996 r. do 31.08.2003 r.

prof. dr hab. inż. Antoni Stachowicz – od 01.09.2003 r. do 31.08.2006 r.

dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK – od 01.09.2006 r. do 01.10.2013 r,

prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński – od 01.10.2013 r, do chwili obecnej,

    Struktura organizacyjna Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych w roku akademickim 2013/2014 obejmuje następujące jednostki:

 L-11: Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli,

    Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński

 L-13: Katedra Konstrukcji Metalowych,

    Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź

 L-14: Pracownia Konstrukcji Sprężonych,

    Kierownik: dr inż. Rafał Szydłowski 

 L-15: Zakład Konstrukcji Żelbetowych,

    Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK

 L-16: Katedra Budowy Mostów i Tuneli,

    Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

 L-17: Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,

    Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK

 L-18: Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych,

    Kierownik: dr inż. Stanisław Kańka

  

      W Instytucie jest obecnie zatrudnionych 92 nauczycieli akademickich (5 profesorów tytularnych, 7 profesorów PK, 43 adiunktów, 5 starszych wykładowców, 6 wykładowców, 26 asystentów) oraz 29 pracowników technicznych i administracyjnych.